Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere actie, behandeling en transactie tussen het de salon en een cliënt waarop Many Wishes skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Many Wishes skincare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende staande wetenschap. Many Wishes skincare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling alvorens deze begint.


3. Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staat bij Many Wishes skincare hoog voorop , Many Wishes skincare werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze code zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.


4. Afspraken

Many Wishes skincare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden via telefoon of email. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Bij niet tijdig annuleren zijn we genoodzaakt om de helft van de kosten in rekening te brengen. Bij het niet na komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Many Wishes skincare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag in rekening brengen.


5. Betaling

Many Wishes skincare vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de behandeling en producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten met pin of contant te voldoen.


6 . Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Many Wishes skincare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. Many Wishes skincare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Many Wishes skincare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Many Wishes skincare gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen indien gewenst.

7. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Many Wishes skincare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Many Wishes skincare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Many Wishes skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Many Wishes skincare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Many Wishes skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Many Wishes skincare. Many Wishes skincare moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Many Wishes skincare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Many Wishes skincare en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Many Wishes skincare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Many Wishes skincare en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Algemene voorwaarden webshop


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Many Wishes skincare
Van Duvenvoordelaan 1
2274SW Voorburg
+316 450 87 558
salon@manywishes.nl
BTW-nr: NL002241897B67
KVK-nummer: 57229880 (KvK Den Haag

Many Wishes skincare is aangesloten bij de ANBOS, de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen Many Wishes skincare en consument via de webshop manywishes.nl.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via deze webshop wordt gesloten. Ook wordt deze tekst langs elektronische weg (als PDF) aan de consument ter beschikking gesteld, zodat deze kan worden gedownload, opgeslagen en uitgeprint. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.


Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

Many Wishes skincare bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Many Wishes skincare treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen.

Bij aankoop van een product of dienst door de consument stelt Many Wishes skincare digitaal de volgende informatie ter beschikking:

De contactgegevens van de webshop van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

Prijs inclusief belastingen;

Kosten van aflevering indien van toepassing;

Wijze van aflevering

Many Wishes skincare kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Many Wishes skincare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.


Artikel 4 – Het aanbod

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door Many Wishes skincare vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.

Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Many Wishes skincare niet.


Artikel 5 – De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen Many Wishes skincare en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.


Artikel 6 – Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed.

Er kan worden betaald met iDeal en Paypal. Credit cards worden geaccepteerd van VISA, MasterCard en American Express indien deze zijn uitgegeven in Nederland of België. Credit cards die in andere landen zijn uitgegeven worden niet geaccepteerd. 


Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Many Wishes skincare mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De termijn van deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Many Wishes skincare mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Many Wishes skincare niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Many Wishes skincare aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat binnen de bedenktijd schriftelijk laten weten aan de ondernemer per post of via een e-mail aan salon@manywishes.nl

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren conform de door Many Wishes skincare verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product, indien redelijkerwijs mogelijk, nog in de originele staat en verpakking, ongeopend, onbeschadigd en nog in verkoopbare toestand te zijn. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hierboven beschreven. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Many Wishes skincare hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijke kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal veertien dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij ondernemer. Ondernemer zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.


Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

Bij herroeping betaalt de ondernemer het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terug aan de consument. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan ondernemer heft geretourneerd.

Indien consument verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, dan worden deze alleen door ondernemer terugbetaald indien één of meerdere producen uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.


Artikel 9 – Levering en uitvoering

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

Many Wishes skincare zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.


Artikel 10 – Garantie

Een door Many Wishes skincare, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Many Wishes skincare ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.


Artikel 11 – Conformiteit

Many Wishes skincare staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 12 – Klachtenregeling

Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ondernemer.

Many Wishes skincare zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Many Wishes skincare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.


Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Many Wishes skincare en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.